Sålt

Björklinge-Hammarby 54

45 ha Upplandsgård i kulturhistorisk miljö

Björklinge-Hammarby 54
Startpris: 3 450 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Björklinge-Hammarby 54
Totalareal: 45,11 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Bostad med stora renoveringsbehov
45 ha gård i kulturhistorisk miljö
Ledningen är numera nertagen
Otätt yttertak har tyvärr orsakat fuktrosor och allvarliga rötskador på vindsbjälklaget.
Otätt yttertak har tyvärr orsakat fuktrosor och allvarliga rötskador på vindsbjälklaget. Detta exempel är från "grovköket".
ett gammalt foto från tiden när huset var bebott gården brukades och trädgården var välansad.
ett gammalt foto från tiden när huset var bebott gården brukades och trädgården var välansad. Notera att förstubron har tillkommit senare. Sannolikt på 20-30-talet
Timringstekniken och att gavelspetsen har timrats hela vägen upp till nock, antyder att huset är äldre än sekelskiftet 1900. Eller, vilket inte är ovanligt, ett äldre hus som nedmonterats och flyttats hit från något annat ställe och återuppfört här kring sekelskiftet.

45 ha Upplandsgård i kulturhistorisk miljö

45 ha Upplandsgård i kulturhistorisk miljö

BYGGNADER
 • Mangårdshuset
  Allmän information
 • Byggår: 1900
 • Byggnadstyp: Ett plan med trappa till oinredd vind
 • Antal rum: 4
 • Boarea (BOA): 85 m²
 • Boareauppgift enligt: Mätning saknas
 • Rumsbekrivning:

  Byggnaden har mycket omfattande moderniserings- och renoveringsbehov.

 • Mark: Morän
 • Grund: Torpargrund
 • Taktyp: Taktegel
 • Fasadtyp: Träfasad
 • Fönster: 2-glasfönster
 • Vatten: Grävd brunn
 • Avlopp: Enkelt köksavlopp
 • Uppvärmning: Ved + Direktverkande el
 • Skorstenstyp: Murad skorsten
 • TV/internet: Bredband/fiber är på gång att dras till byn och kan beställas.

  • Ekonomihus
   Allmän information
  • Ekonomibyggnaderna som är sammanbyggda i en lång timrad länga med många separata avdelningar och funktioner, är sannolikt betydligt äldre än bostadshuset. Även om ekonomihusen kan anses orationella med dagens mått så ger de ändå gården karaktär och en fin inramning.

  INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 1

  • Totalt belopp: 20 000 SEK

  Areal

  SKOGSMARK

  Areastorlek : 27,0 ha

  Åkermark

  Areastorlek : 12,0 ha

  Betesmark

  Areastorlek : 5,0 ha

  Areastorlek : 1,0 ha

  Summa taxeringsvärde

  2 634 000 SEK

  Fastighetsuppgifter

  Hammarby bebyggelsemiljö

  Hammarby utgör en av traktens mest intakta radbyar, med ett äldre bebyggelsemönster med fyra gårdsbildningar. Laga skiftet genomfördes 1840. Björklinge-Hammarby 16:1 karaktäriseras av en långsmal tomt, med flankerande bodar och ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden uppfördes runt sekelskiftet 1900 och ekonomibyggnaderna byggdes främst under 1700-tal och 1800-tal. Mangårdsbyggnaden har sexdelad planlösning. I inventeringen anges gårdsmiljön vara välbevarad med välbevarade byggnader. Begreppet välbevarad kan definieras på olika sätt. Mangårdsbyggnaden, gårdsmiljön och Hammarby utgör utpekade miljöer enligt inventering 1982, vilket framgår av ovanstående. Det innebär inte att byggnaderna har åsatts skyddsbestämmelser. Se bifogad pdf från Upplands-museet.

  Besiktning och undersökningsplikt

  Köparen har en långtgående skyldighet att själv bilda sig en uppfattning om fastighetens skick. Byggnaderna på denna fastighet är gamla och omoderna och deras underhåll är mycket eftersatt varför omfattande modernisering- och renoveringar behöver utföras innan de går att ta i bruk. P.g.a. dess ålder och skick och att säljarna inte själva har bott där sedan de var barn, kommer de att friskrivas från allt ansvar för eventuella dolda fel och brister i fastigheten.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns registrerade fornlämningar enligt uppgift i fastighetsregistret.

  Arrende/nyttjanderätter

  Åkermarken är f.n. utarrenderad på ett 5-årigt kontrakt som började löpa 15 mars 2015 och upphör 15 mars 2020 (Under förutsättning att uppsägning sker minst ett år i förväg). Arrendet omfattar 10 hektar av fastighetens odlade jord och uppgår till 12 000 kr / år (+moms).

  Stödrätter

  Tillhör arrendatorn, men skall tillfalla jordägaren vid avtalets upphörande, eller vid försäljning av fastigheten.

  Skogsuppgifter

  Naturvärden

  Det finns ett registrerat biotopskydd om ca 0,8 hektar. Se bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Ingår i jaktlag / jakt-samarbete, men utan skriftlig överenskommelse, varför köparen fritt får välja hur jakten skall disponeras.

  Övriga rättigheter och belastningar
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

  • Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:1

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Enligt 11 § Miljöbalken, Biotopskydd (Beslutsdatum: 20080331, Registreringsdatum: 20090709)

  • Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:2