Sålt

Söderby 106

Mitt i en levande landsbygd, och bara några meter från närmaste busshållplats! På uppdrag av Trafikverket säljs nu en gård mellan Alunda och Stavby belägen i närhet av väg 288 och med egen avfart. Till fastigheten hör ett flertal ekonomibyggnader, varav en ladugård med lada samt magasin med lider och ett enklare garage. Bostadshuset har rivits i samband med att väg 288 byggdes om och istället har förhandsbesked sökts och beviljats på annan plats på fastigheten. Den samlade arealen uppgår till ca 24 ha varav övervägande del är åkermark. Trafikverket har ingått avtal om fastighetsreglering både till inköpt och försåld mark. En köpare övertar avtalen. Gården har utvecklingspotential och kan vara lämplig både som hästgård eller för någon verksamhet som har behov av affärsläge med behov av lokaler och förråd. Marken inne i och runt Söderby kan eventuellt vara lämplig för nybyggnation av småhus. Ingen förfrågan har dock gjorts hos Östhammars kommun. Fastigheten får även förvärvas av både fysisk och juridisk person.

Söderby 106
Startpris: 3 250 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Söderby 106
Totalareal: 23,40 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Söderby
Ladugård med magasinsbyggnad
Åkermark längs väg 288
Alunda Söderby
Utsikt ner mot ån
Egen avfart vid väg 288
Busshållplats vid fastigheten
Utsikt mot Alunda
Mark vid Söderby
Mark vid Söderby
Mark vid Söderby
Mark vid Söderby
Mark vid Söderby
Vy från Söderby mot Alunda
Fastighetskarta

Gård med affärsläge strax utanför Alunda. Areal ca 24 ha. Får förvärvas av juridisk person.

Mitt i en levande landsbygd, och bara några meter från närmaste busshållplats! På uppdrag av Trafikverket säljs nu en gård mellan Alunda och Stavby belägen i närhet av väg 288 och med egen avfart. Till fastigheten hör ett flertal ekonomibyggnader, varav en ladugård med lada samt magasin med lider och ett enklare garage. Bostadshuset har rivits i samband med att väg 288 byggdes om och istället har förhandsbesked sökts och beviljats på annan plats på fastigheten. Den samlade arealen uppgår till ca 24 ha varav övervägande del är åkermark. Trafikverket har ingått avtal om fastighetsreglering både till inköpt och försåld mark. En köpare övertar avtalen. Gården har utvecklingspotential och kan vara lämplig både som hästgård eller för någon verksamhet som har behov av affärsläge med behov av lokaler och förråd. Marken inne i och runt Söderby kan eventuellt vara lämplig för nybyggnation av småhus. Ingen förfrågan har dock gjorts hos Östhammars kommun. Fastigheten får även förvärvas av både fysisk och juridisk person.

BYGGNADER
 • Ekonomibyggnader
  Allmän information
 • Taxeringsvärde byggnad: 318 000 SEK
 • Byggnads area: 729 m²
 • Till fastigheten hör ett antal äldre ekonomibyggnader i varierande skick. Murad ladugård med överdel av trä. Plåttak. Inredningen för uppbundna kor och båspallar. Skulle. Lada i vinkel med plats för förvaring och verkstadslokal. Träbyggnad med plåttak. Magasinsbyggnad med vagnslider. Träbyggnad med plåttak. Ekonomibyggnaderna är i behov av renovering. Mindre garagebyggnad i sämre skick eventuellt rivning.

Byggnad

Kommentar byggnad:
Något bostadshus finns inte längre då Trafikverket rev detta pga. av olämpligt läge i närhet av väg 288. Istället har ett nytt förhandsbesked sökts och beviljats på annan plats på fastigheten, se karta. Till det gamla bostadshuset fanns en enskilt vatten i form av en borrad brunn och även ett enskilt avlopp, tre kammarbrunn. Huruvida den är i funktion får en köpare själv undersöka.

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 3

 • Totalt belopp: 610 000 SEK

Summa taxeringsvärde

1 380 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Areal

Fastighetens samlade areal uppgår till ca 24 ha, varav ca 19 ha stödberättigad åkermark, ca 3 ha låglänt och ibland översvämmad mark ner vid Olandsån ,ca 0,9 ha gårdscentrum/ tomtmark samt 0,5 ha impediment(åkerholmar). Stödrätter ingår i försäljningen.

Förvärvsansökan

Då fastigheten har ägts av Trafikverket kan även juridisk person köpa fastigheten.

Fastighetsbildning

Från fastigheten har sålts och tillköpts mark vilket ännu inte är slutfört av lantmäteriet. Fastighetens angivna areal om ca kan därmed komma att bli lite större eller mindre om lantmäteriet inte medger dessa fastighetsbildningar. Om arealen blir mindre än vad som förespeglats kommer köpeskillingen att justeras ner med ett det genomsnittliga hektarpriset för fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

I området runt fastigheten finns fornlämningar

Jakt

Fastigheten ingår i jaktvårdsområde och jakten är upplåten. Köpare får själv säga upp upplåtelseavtal. Intäkten för jakt året 2018/2019 tillfaller säljaren (932 kr)

Skogsallmänning

Fastigheten ingår i Olands Skogsallmänning. årlig intäkt ca 3 500 kr.

Förhandsbesked

Trafikverket har sökt och fått beviljat ett förhandsbesked för nytt bostadshus på fastigheten.

Dikningsföretag

Fastigheten ingår i Olandsåns sänkningsföretag.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: Östhammar Jortslunda Ga:1 - VÄG, del i område som tidigare var ett soldattorp.

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Rättigheter förmån: Avtalsservitut: Område 60 kvm - Se beskrivning

 • Gemensamhetsanläggning: Östhammar Alunda-Söderby Ga:2 - EN PARALLELLVÄG TILL VÄG 288, ÖSTHAMMARSVÄGEN, ENLIGT FÖRRÄTTNINGSKARTA AKTBILAGA KA2-7

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Avloppsanläggning i Söderby

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Samfällighet: ÖSTHAMMAR ALUNDA-SÖDERBY S:4

 • Rättigheter last: Officialservitut: Väg

 • Samfällighet: ÖSTHAMMAR OLANDS ALLMÄNNING S:1

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Avloppsanläggning

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt Tele

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt TELE

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt TELE

 • Gemensamhetsanläggning: Fastigheten ingår i Alunda Söderby GA 1

 • Samfällighet: Fastigheten har del i samfälligheter Alunda -Söderby S2(notplats) och S4(väg)

 • Övriga rättigheter och belastningar: Servitutsutredning och samfällighetsutredning är ej gjord och redovisningen kan vara ofullständig