Del av UPPSALA BJÖRKLINGE-HAMMARBY 16:1

31,3 ha mark i Björklinge. Marken utgörs av 29 ha produktiv skog (med ca 4.200 m3sk virke och bonitet 7,1), 0,8 ha nyckelbiotop och 1,5 ha åkermark. Intresseanmälan / Anbud senast den 8 april. Överlåts främst genom fastighetsreglering.

Del av UPPSALA BJÖRKLINGE-HAMMARBY 16:1
Pris: 1 900 000 SEK , Enligt ök
Typ: Lantbruk
Totalareal: 313 000 m2
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

2 skiften om tot 31,3 hektar
29,0 hektar produktiv skog med 4200 m3sk. 0,8 hektar nyckelbiotop. 1,5 hektar åkermark.
östra halvan av norra skiftet
Obebyggd skogsfastighet i Björklinge
Anläggningar för jakt tillhör nuvarande jakträttsinnehavare.

31,3 ha mark i Björklinge. Varav 29,8 ha skog och 1,5 ha åkermark. Ca 4200 m3sk. Bonitet 7,1. Intresseanmälan / Anbud senast den 8 april. Överlåts främst genom fastighetsreglering.

31,3 ha mark i Björklinge. Marken utgörs av 29 ha produktiv skog (med ca 4.200 m3sk virke och bonitet 7,1), 0,8 ha nyckelbiotop och 1,5 ha åkermark. Intresseanmälan / Anbud senast den 8 april. Överlåts främst genom fastighetsreglering.

Areal

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 29,0 ha

Areabeskrivning : Produktiv skog. 4200 m3sk virkesförråd. Bonitet 7,1

Nyckelbiotop

Areastorlek : 0,8 ha

Areabeskrivning : Nyckelbiotop (Ersättning har utgått).

Åkermark Åkermark

Areastorlek : 1,5 ha

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbildning

Då dessa skogsskiften inte säkert kan bedöms vara möjliga att stycka av och bilda en egen fastighet av, gäller att de i första hand säljs till intressent som redan äger sådan mark i närområdet som dessa skiften kan föras ihop med, i en fastighetsreglering. Ange därför beteckningen på den fastighet du äger och som du vill att denna mark skall föras till, samtidigt som du lämnar ditt anbud. Din egen fastighet behöver inte gränsa mot denna fastighet, men inom socknen och/eller på lämpligt avstånd ur brukningssynpunkt. Om du inte har någon fastighet dit denna mark kan föras och därför är beroende av att den kan bilda en egen fristående fastighet, skall detta alternativ kryssas i anbudsblanketten.

Jakt

Marken ingår f.n. i ett jaktlag, men utan någon skriftlig överenskommelse, varför köparen fritt kan välja hur jakten skall disponeras efter tillträdet.

Åkermark

All åkermark finns samlad på det norra skiftet och är uppdelad på två mindre åkerskiften med ett öppet dike mellan sig. Jordarten skiftar från "Mulljord" till "Mullrik Lättlera och Mellanlera".

Skogsmark

Se bifogat utdrag från Mellanskogs skogsbruksplan med tillhörande fältkarta, från 2018. Planläggare: Hans Hamilton. I planens redovisade 29 ha produktiv skogsmark har avdelning nr 15 om 0,8 ha avsatts som NO (Naturvård orört). Utöver de redovisade 29 ha produktiv skog tillkommer även en nyckelbiotop om 0,8 ha där ersättningen är utbetald. Totalt ca 4 200 m3sk varav ..... G1 och G2 = 975 m3sk........ samt........ S1 och S2 = 1 155 m3sk. ..... Bonitet 7,1 Observera att den bifogade skogsbruksplanen omfattar hela fastigheten, men att det bara är avdelningarna 1-19 som ingår i denna försäljning.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Biotopskydd 2008:103, Biotopskydd (Beslutsdatum: 20080331, Registreringsdatum: 20090709)

  • Övriga rättigheter och belastningar: Fastighetens andelar i skogsallmänning (Norunda allmänning s:1 & s:2) ingår ej i denna överlåtelse

FÖRSÄLJNINGSSÄTT Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.