Sålt

Blockhus 307

Del av Solvalla 2:11, ca 36 ha skog och åkermark säljes genom fastighetsreglering till jord- och skogsbruksägare. Ett tillfälle för dig som vill utöka ditt befintliga innehav av skog och åkermark i området. Fastighetens areal uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från Mellanskog till ca 23,7 ha produktiv skogsmark och ca 12,1 ha åkermark. På fastigheten finns även ett förhandsbesked för nybyggnation av ett bostadshus. Försäljningen kommer att ske genom anbud och skall vara mäklaren tillhanda senast den 16 oktober 2019. Anbud kan läggas på fastigheten med eller utan område tänkt för bostadsändamål. Därefter äger säljaren rätt att anta ett av buden alternativt starta en budgivning. Anbuden skickas till Susanne Berglund Aléx, Stad&Land Drottningatan 1A 753 10 Uppsala eller via mejl susanne@stadochland.se Efter avslutad affär kommer ansökan om fastighetsreglering till befintlig lantbruksfastighet att sökas hos Lantmäteriet. Lantmäteriförrättningskostnaderna betalas av köparen. Tillträde sker efter att fastighetsregleringen vunnit Laga kraft. Visning av marken sker på egen hand. Välkommen att kontakta mäklaren för mer information.

Blockhus 307
Typ: Lantbruk
Adress: Blockhus 307
Totalareal: 36,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Del av Solvalla 2:11, Blockhus

Del av Solvalla 2:11, ca 36 ha skog och åkermark säljes genom fastighetsreglering till jord- och skogsbruksägare. Ett tillfälle för dig som vill utöka ditt befintliga innehav av skog och åkermark i området. Fastighetens areal uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från Mellanskog till ca 23,7 ha produktiv skogsmark och ca 12,1 ha åkermark. På fastigheten finns även ett förhandsbesked för nybyggnation av ett bostadshus. Försäljningen kommer att ske genom anbud och skall vara mäklaren tillhanda senast den 16 oktober 2019. Anbud kan läggas på fastigheten med eller utan område tänkt för bostadsändamål. Därefter äger säljaren rätt att anta ett av buden alternativt starta en budgivning. Anbuden skickas till Susanne Berglund Aléx, Stad&Land Drottningatan 1A 753 10 Uppsala eller via mejl susanne@stadochland.se Efter avslutad affär kommer ansökan om fastighetsreglering till befintlig lantbruksfastighet att sökas hos Lantmäteriet. Lantmäteriförrättningskostnaderna betalas av köparen. Tillträde sker efter att fastighetsregleringen vunnit Laga kraft. Visning av marken sker på egen hand. Välkommen att kontakta mäklaren för mer information.

Areal

Taxeringsvärdet av den produktiva skogsarealen omfattar hela fastighetens totala skogsinnehav 2018

SKOGSMARK

Areastorlek : 21,0 ha

Areastorlek : 2,0 ha

Åkermark

Areastorlek : 9,0 ha

Åkermark

Areastorlek : 4,0 ha

Betesmark

Areastorlek : 4,0 ha

SMÅHUSMARK LANTBRUK

Areastorlek : 0,2 ha

Summa taxeringsvärde

832 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Åkermark

Åkermarken är fördelad på flera skiften och består av blandade jordarter. Enligt fastighetstaxering uppgår åkerarealen till 13 ha och enligt skogsbruksplan till ca 12 ha.

Stödrätter

Stödrätter ingår i köpet och överförs till säljaren i samband med tillträde

Betesmark

Köparen av fastigheten erbjuds att arrendera betesmarken, ca 5 ha som är belägen i anslutning till fastigheten. Tillgång till vatten finns.

Jakt

Fastigheten ingår i älgskötselområde.

Förhandsbesked

På fastigheten finns ett förhandsbesked att bygga ett enbostadshus, se bifogad karta,

Fastighetsbildning

Efter avslutad affär kommer ansökan om fastighetsreglering till befintlig lantbruksfastighet att sökas hos Lantmäteriet. Lantmäteriförrättningskostnaderna betalas av köparen. Fastighetsgränserna är preliminära och kommer att fastställas i samband med fastighetsreglering.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen ska vara medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Anbud

Försäljningen kommer att ske genom anbud och skall vara mäklaren tillhanda senast den 16 oktober 2019. Anbud kan läggas på fastigheten med eller utan område tänkt för bostadsändamål. Därefter äger säljaren rätt att anta ett av buden alternativt starta en budgivning. Anbuden skickas till Susanne Berglund Aléx, Stad&Land Drottningatan 1A 753 10 Uppsala eller via mejl susanne@stadochland.se

Tillträde

Sker enligt överenskommelse dock ej tidigare än att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Starkströmsanläggning mm - Se beskrivning

  • Rättigheter last: Officialservitut: Väg,vattentäkt,vattenledn

  • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya infiltrationsanläggningen a. - Avlopp

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Starkströmsanläggning mm

  • Övriga rättigheter och belastningar: I samband med fastighetsreglering kommer lantmäteriet utreda och fördela rättigheter och belastningar på fastigheten.