Sålt

Karlslund 312

Upplands-gård med ca 30 hektar mark och fint sjöläge. Naturskönt och lugnt belägen inom en timme med bil från Stockholm.

Karlslund 312
Startpris: 6 100 000 SEK , Enligt ök
Typ: Lantbruk
Adress: Karlslund 312
Totalareal: 43,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Gården ligger mitt emellan Gåvsta och Länna
Uppländsk gård med sjöläge.

Upplands-gård med ca 30 hektar mark och fint sjöläge. Naturskönt och lugnt belägen inom en timme med bil från Stockholm.

Upplands-gård med ca 30 hektar mark och fint sjöläge. Naturskönt och lugnt belägen inom en timme med bil från Stockholm.

BYGGNADER
 • Mangårdshuset
  Allmän information
 • Byggår: 1952
 • Värdeår: 1952
 • Byggnadstyp: 1½ plan med fristående källardel
 • Antal rum: 4
 • Antal sovrum: 3
 • Taxeringsvärde byggnad: 646 000 SEK
 • Byggnad: Byggnaden har stora invändiga renoverings- och moderniseringsbehov.
 • Boarea (BOA): 110 m²
 • Biarea (BIA): 35 m²
 • Boareauppgift enligt: Mätning saknas
 • Rumsbekrivning:

  Se bifogad planskiss.

 • Mark: Morän
 • Grund: Torpargrund
 • Taktyp: Betongpannor
 • Fönster: Kopplade fönster
 • Bjälklag: Trä
 • Vatten: Enskilt vatten
 • Avlopp: Enskilt avlopp
 • Uppvärmning: El - vattenburen värme
 • Skorstenstyp: Murad skorsten
 • Skatt: 7740

  • Drängstugan
   Allmän information
  • Byggår: 1800
  • Byggnadstyp: Uppländsk Sidokammarstuga
  • Antal rum: 2
  • Antal sovrum: 1
  • Boarea (BOA): 30 m²
  • Rumsbekrivning:

   Traditionell uppländsk gammal s.k. sidokammar-stuga i timmer. Två rum varav en sidokammare (sovrum) och en daglig-stuga (kök-allrum) med spismur. Huset har stått orört och har mycket enkel standard. Det är i stort behov av renovering. El, vatten och avlopp saknas. Huset utgör mangårdshusets norra flygel

  • Mark: Morän
  • Grund: Torpargrund
  • Taktyp: Tegel
  • Fasadtyp: Träfasad
  • Fönster: Enkla fönster med spröjs
  • Bjälklag: Trä
  • Vatten: Vatten saknas
  • Avlopp: Avlopp saknas

   • Djurstall
    Allmän information
   • Boarea (BOA): 155 m²
   • Stalldelen har gjutet golv, murad stomme, skulle av trä och tak av plåt. Invändig takhöjd varierar mellan 2,25 - 2,45. Gammal inredning för nötkreatur

    • Magasin
     Allmän information
    • Boarea (BOA): 65 m²
    • Timrat magasin i 2 plan med snickarbod, gröpes-bod och redskapsbod på nedre planet och planbotten för spannmål på övre planet. Magasinet ger gården en fin karaktär då det utgör mangårdshusets södra flygel

     • Lider - loge - lada
      Allmän information
     • Boarea (BOA): 240 m²
     • En ekonomilänga med lider, loge och lada. Byggnaden är i trä och har tegeltak. Byggnaden har behov av renovering och bl.a. behöver nock och tak rätas upp.

      • Lösdriftstall - tork
       Allmän information
      • Boarea (BOA): 140 m²
      • En äldre byggnad i trä med en ligghall och djupströbädd med öppen sida mot beteshagen. Dessutom har byggnaden inrymt en enkel spannmålstork med två torkfickor.

       • Plåthall
        Allmän information
       • Boarea (BOA): 95 m²
       • En enkel maskinhall (hangar) i plåt.

        • Ekonomibyggnader
         Allmän information
        • Värdeår: 1970
        • Taxeringsvärde byggnad: 197 000 SEK

        Areal

        I redovisad totalareal om ca 40 hektar ingår vattenareal i Långsjön. Totalarealen och arealerna för vart och ett ägoslag är ungefärliga och kan komma att variera beroende på t.ex. sjöns vattenstånd och framtida markanvändning. Lantmäteriet anger 29,7936 hektar landareal.

        Åkermark Åkermark

        Areastorlek : 6,0 ha

        Areabeskrivning : Öppen odlad mark "under plog"

        Hagmark f.d. åkermark Betesmark

        Areastorlek : 6,0 ha

        Areabeskrivning : Öppen hagmark och inhägnad f.d. åkermark

        Strandäng Impediment

        Areastorlek : 4,0 ha

        Areabeskrivning : Strandäng och vassbevuxen strandmark

        Produktiv skog SKOGSMARK

        Areastorlek : 0,5 ha

        Areabeskrivning : Övervägande löv och gran

        Nyckelbiotop

        Areastorlek : 12,5 ha

        Areabeskrivning : Övervägande Hassellundar och ädellövskog. "Skogsbete"

        Övrig mark

        Areastorlek : 1,0 ha

        Areabeskrivning : Övrig mark och tomtmark/gårdscentrum

        Vattenområde

        Areastorlek : 10,0 ha

        Areabeskrivning : Fastighetens del i Långsjön

        Fastighetsuppgifter

        Besiktning och undersökningsplikt

        Fastigheten överlåts i det skick avseende eventuella fel och brister samt städning som den befinner sig på visnings och kontraktsdagen. Någon ytterligare städning kommer således inte att ske och eventuellt kvarvarande lösöre på fastigheten får ingå i köpet. Säljaren kommer att friskrivas från alla eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten. Köparen uppmanas att kontrollera fastigheten och dess byggnader noggrant innan anbud avges, då det blivande köpekontraktet inte kommer att ge utrymme för några ytterligare besiktningar.

        Jakt

        Fastighetens jakt- och fiskerätt övergår till köparen på tillträdesdagen.

        Naturvärden

        Fastigheten med dess pastorala hagmarker, strandäng, ädellövskog och hassellundar har mycket höga naturvärden. Merparten av fastighetens skog är klassad som nyckelbiotop.

        Stödrätter

        Eventuella stödrätter avseende fastigheten och som innehas av säljaren, övergår till köparen så snart möjligt efter tillträdet.

        Fastighetsbildning

        Fastighetens gränser är utsatta, men förrättningen/fastighetsbildningen har ännu inte vunnit laga kraft hos lantmäteriet, men beräknas ske tidigast 8 juni -19. Tillträde kan ske tidigast när fastighetsbildningen har vunnit laga kraft och registrerats.

        Arrende/nyttjanderätter

        Tidigare arrendatorn har slutat och markerna belastas inte av något arrende eller nyttjanderätt.

        Forn- och kulturlämningar

        Det finns fornlämningar på fastigheten

        Taxering

        Då fastigheten är under avstyckning från en större enhet så har inget taxeringsvärde för markerna hunnit åsättas ännu.

        Övriga rättigheter och belastningar
        • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

        • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Sävjaån-Funbosjön, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20041200, Registreringsdatum: 20050317)

        • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

        • Rättigheter last: Blivande servitut avseende markväg till förmån för Rasbo-Brännbol 1:1 enligt bilaga 2 till detta köpekontrakt.