NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY 6:1

Ett härligt fritidsställe med avkastande skog och egna jaktmarker och fiskevatten vid Väddöviken och Singöfjärden. Lite drygt 60 hektar obebyggd och skogsdominerad mark med 450 meter egen strand och 7 hektar vatten ingår. Medföljer även andelar i samfälld väg, sjöbodsplats och i 4 st fiskesamfälligheter. Av markarealen utgörs merparten av produktiv skog i god bonitet och med ett virkesförråd om drygt 9 600 m3sk i åldrarna från 20 - 120 år. Fastigheten är taxerad som "Obebyggd Lantbruksenhet och ligger i utomplans-område med 100 m strandskydd.

NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY 6:1
Pris: 5 500 000 SEK , Accepterat pris
Typ: Lantbruk
Totalareal: 690 851 m2
Driftkostnad: 5 000 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Skogsfastighet med sjöläge i Roslagen

Ett härligt fritidsställe med avkastande skog och egna jaktmarker och fiskevatten vid Väddöviken och Singöfjärden. Lite drygt 60 hektar obebyggd och skogsdominerad mark med 450 meter egen strand och 7 hektar vatten ingår. Medföljer även andelar i samfälld väg, sjöbodsplats och i 4 st fiskesamfälligheter. Av markarealen utgörs merparten av produktiv skog i god bonitet och med ett virkesförråd om drygt 9 600 m3sk i åldrarna från 20 - 120 år. Fastigheten är taxerad som "Obebyggd Lantbruksenhet och ligger i utomplans-område med 100 m strandskydd.

KOSTNADER
 • Försäkringskostnad: 4 000 SEK/ÅR

 • Väg: 1 000 SEK/ÅR

 • Summa driftskostnad: 5 000 SEK/ÅR

Areal

Nedan redovisade realuppgifter är hämtade från skogsbruksplan.

SKOGSMARK

Areastorlek : 65,0 ha

Areabeskrivning : Produktiv skog (delvis bergbunden).

Impediment

Areastorlek : 1,4 ha

Areastorlek : 0,7 ha

Areabeskrivning : Främst vägmark

Areastorlek : 7,9 ha

Areabeskrivning : Vattenområde i Väddöviken

Fastighetsuppgifter

KYRKAN är säljare

Denna fastighet avyttras på öppen marknad till fysisk person som ett led i Kyrkans långsiktiga strävan att få balans och struktur i sitt totala markinnehav. Juridiska personer (bolag och institutioner etc.) är således inte aktuella som köpare i detta fall.

Besiktning och undersökningsplikt

Redovisade skogsuppgifter i bifogad pdf-handling utgör formellt endast ett stöd i köparens egna undersökningen av fastigheten och utgör på intet sätt någon garanti över fastighetens skogstillstånd. Som intressent uppmanas du alltså som alltid att själv eller genom sakkunnig besöka fastigheten på plats och därigenom bilda dig din egen uppfattning om skogstillståndet innan bud avges och köpekontrakt tecknas.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvårdsåtaganden eller restriktioner avseende skogsbruket belastar fastigheten. De i bifogad avdelningsbeskrivning (se pdf-bilaga) relativt stora avsättningen för naturvård (NO och NS) är helt frivillig och inget som en köpare måste överta ansvaret för eller på annat sätt följa. Köparen rekommenderas att låta upprätta en egen skogsbruksplan som bättre följer det egna behovet på denna enskilda skogsmark.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte vid köp av denna skogsfastighet.

Fiske

Till fastigheten hör ca 7 ha eget vatten i Väddöviken samt andelar i fyra st fiskesamfälligheter belägna i Väddöviken och Singöfjärden. Dessa områden ingår i sin tur i Bergby, Norrby och Västerkulla fiskevårdsområde om totalt ca 450 hektar fiskevatten. Se bilagd pdf-fil "Beslut om fiskevårdsområde".

Jakt

Jakten är för närvarande upplåten på ett år i taget till ett jaktlag som även har jakten på angränsande marker. Säljaren har sagt upp nuvarande jakträttsavtal för uppgörande den 30/6 2021 då jakträtten tillfaller köparen.

Anbud - Budgivning

Budgivningen påbörjas den 17 aug och pågår fram till dess en högstbjudande återstår och ett köpekontrakt är undertecknat av såväl köpare som säljare. Blankett för anbud hittar du som pdf-bilaga här på hemsidan.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: Häverö-Norrby Ga:5 (Vägar)

 • Samfällighet: HÄVERÖ-BERGBY FS:11 (Fiskesamfällighet)

 • Samfällighet: HÄVERÖ-NORRBY FS:4 (Fiskesamfällighet)

 • Samfällighet: HÄVERÖ-NORRBY FS:5 (Fiskesamfällighet)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning

 • Samfällighet: VÄSTERKULLA FS:11 (Fiskesamfällighet)

 • Samfällighet: HÄVERÖ-NORRBY S:1 (Sjöbodsplats)

 • Samfällighet: HÄVERÖ-NORRBY S:2 (Branddammsområde)