Lillsättra

11,5 ha obebyggd mark i Husby-Långhundra, Knivsta, i vackert läge för den som vill bygga sig sin egen hästgård. (Förhandsbesked om bygglov är sökt) 4 hektar vacker hagmark med bra läge för bostadshus, 2 ha åkermark och 5,5 ha välväxt gammelskog, Fastigheten säljs för sig eller tillsammans med grannfastigheten Vackerberga 3:2 som är till salu samtidigt.

Lillsättra
Pris: 1 750 000 SEK , Accepterat pris
Typ: Lantbruk
Adress: Lillsättra
Totalareal: 11,50 ha
VISNING
  • Alla som så önskar är välkomna att själva besöka fastigheten närhelst det passar, för att se läget och besiktiga skog och mark. Någon allmän eller enskild visning ordnas inte. Försäljningen av Lillsättra kommer att påbörjas och ske parallellt med förmedlingen av Storsättra, med start den 18 - 20 sept.

BUDGIVNING

Under budgivning kontakta mäklaren för mera info

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Gräns - Ungefärligen utmärkt
11,5 hektar obebyggd mark i Knivsta

11,5 ha obebyggd mark i Husby-Långhundra, Knivsta, i vackert läge för den som vill bygga sig sin egen hästgård. (Förhandsbesked om bygglov är sökt) 4 hektar vacker hagmark med bra läge för bostadshus, 2 ha åkermark och 5,5 ha välväxt gammelskog, Fastigheten säljs för sig eller tillsammans med grannfastigheten Vackerberga 3:2 som är till salu samtidigt.

INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 2

  • Totalt belopp: 19 000 SEK

  • Kommentar till inteckningar: Inteckningarna gäller även i Vackerberga 3:2.

Areal

SKOGSMARK

Areastorlek : 5,5 ha

Areabeskrivning : Arealen är uppskattad

Betesmark

Areastorlek : 4,0 ha

Areabeskrivning : Arealen är uppskattad

Åkermark

Areastorlek : 2,0 ha

Areabeskrivning : Arealen är uppskattad

Fastighetsuppgifter

Grannfastigheten Storsättra är till salu samtidigt

Denna fastighet säljs antingen för sig med ett utgångspris om 1 750 000 kr, eller tillsammans med grannfastigheten Vackerberga 3:2, till ett utgångspris om totalt 4 775 000 kr. Marknadsföringen av dessa bägge fastigheter sker parallellt på var sin hemsida. Budgivningen kommer att samordnas och ske samtidigt. Se bifogad intresseanmälan / anbudsblankett

Fastighetsbildning

Till denna fastighet hör även den del av Husby-Åby 1:5 som gränsar i nordväst (se bifogad fastighetskarta). Fastighetsreglering pågår. Redovisade arealer m.fl. uppgifter inkluderar även detta markområde.

Bygglov

Säljaren har ansökt om och fått ett positivt förhandsbesked för bygglov avseende ett enbostadshus om ca 225 m2 boyta på fastigheten. Se bifogat beslut från kommunen, för uppgifter om föreslagen byggnadstyp, placering och övriga villkor.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs endast om köparen är juridisk person.

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetens åker- och betesmark (inkl delar av skogen) har varit utarrenderad, men är uppsagt till upphörande till årsskiftet 20/21. Köparen får själv göra upp med nuvarande arrendator om villkoren för eventuellt fortsatt arrende och vilka delar arrendet i så fall skall omfatta. Stängsel och övriga anordningar för betesdriften tillhör arrendatorn.

Stödrätter

Eventuella stödrätter tillhör arrendatorn och ingår ej i detta köp.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan saknas. Merparten skog utgörs av äldre, slutavverkningsbar, gran- och tallskog i god bonitet, med ett totalt virkesförråd om ca 1500 m3sk. Redovisat skogstillstånd och virkesvolym bygger på en okulär besiktning av skogen samt en framräkning av skogsstyrelsens flygskannade uppgifter om skogens virkesförråd hämtad från deras hemsida "Skogliga grunddata". Det är viktigt att var och en intressent besiktigar skogen och bildar sig sin egen uppfattning om den innan budgivningen påbörjas. Några restriktioner i form av nyckelbiotop, natura 2000 eller liknande finns ej noterade.

Jakt

Köparen övertar jakträtten på fastigheten på tillträdesdagen. Dock att jakten tidigare har varit upplåten till jägare inom ett större lag i området, vilket kan innebära att marken även kommande jaktår är registrerad för älglicens hos detta större lag.

Besiktning och undersökningsplikt

Det åligger alltid på köparen att själv eller med hjälp av sakkunnig göra en egen besiktning av fastigheten. Redovisade skogsuppgifter och arealer är endast uppskattade och utgör ingen garanti. Säljaren kommer att friskrivas från ansvar för eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Gemensamhetsanläggning: Knivsta Husby-Tarv Ga:2 (Väg)

  • : Avtalsservitut Kraftledning