Sålt

Jönninge

Jönninge
Startpris: 1 900 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Jönninge
Totalareal: 44,60 ha
Driftkostnad: 1 815 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Två skogsskiften , ca 45 ha i Stavby i Alunda.

Del av Uppsala Jönninge 2:2 och 2:3 Möjlighet att förvärva två skogsskiften i Jönninge. Försäljningen gäller del av Jönninge 2:2 och 2:3, norr om väg 288 och kan regleras till köpare som redan redan äger en lantbruksfastighet i Uppsala kommun. Arealen uppgår till ca 45 ha , varav produktiv skogsmark uppskattas till ca 42 ha, myr ca 0,3 ha och inägomark ca 2,7 ha. Den produktiva skogsmarken består till hälften av medelålders skog, resterande del är avverkad , ska markberedas och återplanteras. Köpare står för kostnaden. Enligt nyupprättad skogsbruksplan är virkesförrådet skattat till ca 2700 m3sk där tall är det dominerande trädslaget. Jakt Jakträtten övergår till köparen vid tillträdet. Läge Skiftena sträcker sig från väg 288 och norrut. Skogsmarken nås via en välskött skogsväg (Stavby Vägförening) , avtag från vägen till Morkarla. Vägbommen är inte låst. Finns även en mindre skogsväg på skiftet som tillhör 2:2. Försäljningsförutsättningar Visning Ingen visning av fastigheten är planerad utan markerna får besökas på egen hand. Försäljningsförfarande Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan med bud till Stad&Land senast måndag den 20 juni. Intresseanmälan med anbud sker skriftligen antingen via e-mail eller per post, lämpligast på bifogad blankett och med bankreferens och eventuella förbehåll. Efter anmälningstidens utgång påbörjas en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Välkommen att kontakta ansvarig mäklare för mer information.

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 4

 • Totalt belopp: 4 420 000 SEK

Areal

Skogsuppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i 2022-04-14 av planläggare Håkan Hellström, Mellanskog. Avdelningarna 1- 12 ingår i försäljningen. Produktiv skogsmark uppskattas till ca 42 ha. Myr/mosse ca 0,3 ha. Inägomark ca 2,7 ha. Volymen vid skogsbruksplanens upprättande är skattad till 2732 m3sk, vilket ger ett medeltal om 65 m3sk/ha. Trädfördelning Tall 62 %, Gran 30 % och Löv 8 %. Boniteten i området är beräknad till 5,8 m3sk/ ha. Tillväxt för den kommande 10-årsperioden är beräknad till 112 m3sk/år. Åldersfördelning 22,6 ha av arealen är slutavverkad resterande del av skogsmarken har en jämn åldersfördelning mellan 10 till 80 år. Två mindre områden, avdelning 5 och avdelning 9 , ca 1,6 ha har avsatts för naturvårdsmål. Skogsvård Inom snar framtid bör avdelningarna 10 ( K1 och R1) markberedas, återplanteras och röjas.

Inäga Betesmark

Areastorlek : 2,5 ha

Areabeskrivning : Uppskattat taxeringsvärde

Skogsmark SKOGSMARK

Areastorlek : 41,6 ha

Areabeskrivning : Uppskattat taxeringsvärde

Skogsimpediment

Areastorlek : 1,0 ha

Summa taxeringsvärde

978 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Inteckningar

Inga pantbrev medföljer området

Jakt

Jakten är upplåten till 30/6-23. Därefter övergår jaktträtten till köparen. Jakten i området bedrivs i en jaktklubb, Jaktlaget heter Skoby-Jönninge-Skeberga jaktsällskap. Marken ingår i älskötselområde.

Fastighetsreglering

Försäljningen gäller del av två fastigheter, Jönninge 2:2 och 2:3 och kan regleras till köpare som redan äger en lantbruksfastighet i Uppsala kommun. Säljaren och köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen. Köparen står för förrättningskostnaderna för fastighetsbildningen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. För mer information kring fastighetsreglering är ni välkomna att höra av er till ansvarig fastighetsmäklare.

Areal

Arealuppgifterna är uppskattade från fastighetskartor och skogsbrukplan och slutlig lantmäteriförrättning bestämmer gränser och lagakraftvunnen areal, vilket köparen accepterar en avvikelse på om 10 %.

Förvärvstillstånd

Marken är taxerad som lantbruksfastighet vilket innebär att den kan köpas av fysik person eller av juridisk person under särskilda förutsättningar. Om juridisk person är köpare skall köpet prövas enligt jordförvärvslagen genom att köparen ansöker om förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten. Köparen ges därför möjlighet att före köpet, på egen hand eller genom konsult, undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal samt i allt skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. FRISKRIVNING Fastigheten kommer att säljas med en så kallad friskrivningsklausul för dolda fel. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Visning

Ingen visning är planerad utan markerna får besökas på egen hand.

Tillträde

Tillträde kan ske så snart överenskommen lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.

Skogsväg

Skogsvägen ingår i Stavby Vägförening. Nuvarande kostnad: 1815 kr/år.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Skeberga Ga:3 - VÄGAR SKEBERGA BY-JÖNNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Ändamål Förmån Officialservitut Utrymme Förmån Officialservitut Röjningsrätt

 • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Skeberga Ga:4 - VÄG SKEBERGA BY-JÖNNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Ändamål Förmån Officialservitut Utrymme Förmån Officialservitut Röjningsrätt

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20161114)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20161114)

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

 • Samfällighet: UPPSALA JÖNNINGE S:2

 • Samfällighet: UPPSALA JÖNNINGE S:1

 • Samfällighet: ÖSTHAMMAR OLANDS ALLMÄNNING S:1 (skogsallmänning). Ingår inte i försäljningen.

 • Avtalsnyttjanderätt TELE

 • Avtalsnyttjanderätt TELE

 • Avtalsnyttjanderätt Tele

 • Rättigheter last: Avtalsservitut Staket

 • Rättigheter last: Officialservitut Väg

 • Rättigheter last: Officialservitut Avlopp

 • Rättigheter last: Officialservitut Väg Rätt att nyttja, underhålla och förnya x för utfart

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning Registreringsdatum: 2015-12-02

 • Gemensamhetsanläggning: Anm: TILL FASTIGHETEN HÖR ANDEL MED C-STAVBY JÖNNINGE 2:2 C-STAVBY JÖNNINGE 3:1 OCH C-STAVBY JÖNNINGE 4:1 I SOLDATTORP

KARTA