Fastighetsbildning

Fastighetsbildning Värdering Avstyckning Fastighetsreglering. Vi på Stad & Land har kunskap och erfarenhet av såväl större markaffärer som enskilda tomter och hjälper dig göra en bra affär. 


Fastighetsreglering
Ibland kanske man vill sälja bara en del av sin fastighet, eller lägga till mark från grannen. Vi hjälper till att upprätta fastighetsregleringsavtal och hjälper till i din och grannens ansökan om fastighetsreglering.
Om fastighetsreglering

Fastighetsreglering betyder en överföring av mark mellan fastigheter. Det kan handla om överföring av en hel fastighet eller delar av en. Ett servitut, det vill säga rätten att under obegränsad tid få använda en annan fastighet, kan bildas, ändras eller upphävas genom en fastighetsreglering. Också marksamfälligheter kan bildas genom fastighetsreglering.
Avstyckning
Funderar du på att stycka av och sälja några tomter från dina marker. Då bistår vi gärna med råd om var på markerna det är bäst att stycka med hänsyn både till värdet av tomterna och till det kvarvarande värdet av det som du ska behålla. Vi hjälper till att ansöka om förhandsprövning inför bygglov och därefter ansökan om avstyckning.
Om avstyckning

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet.
Det kan ske när någon vill köpa en bit mark och bygga ett bostadshus.Man kan även stycka av en fastighet utan att det finns en köpare och då krävs ofta ett förhandsbesked för nybyggnation.

Klyvning
Om man äger en fastighet tillsammans med t.ex. ett eller ett par syskon så kan det ibland kännas rätt att dela upp fastigheten i var sin egen lott. Vi kan bistå med förslag om hur fastigheten på bästa och mest rättvisa sätt kan delas upp. Vi hjälper till med en värdering av var lott för sig och hjälper till att upprätta en ansökan om klyvning.
Om klyvning

Klyvning innebär att en samägd fastighet, som har flera ägare, delas upp i klyvningslotter för de ägare som vill det, medan den eller de andra ägarna får en gemensam lott. Vem som helst av ägarna kan ansöka om att få sin andel i fastigheten utbruten till en egen fastighet, även mot de andra ägarnas vilja.

KONTAKTA OSS OM Fastighetsbildning

Ring oss
Bli uppringd
Maila oss