Bergboövägen 100

Bergboövägen 100
Typ: Lantbruk
Adress: Bergboövägen 100
Totalareal: 124,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Strandlinje södra skiftet
Strandlinje Norra skiftet
Fastigheten och den kringliggande naturen är mycket rik på såväl jaktbart som fridlyst vilt av många slag
Norra skiftet med utsikt norrut, över Singöfjärden
Skogsfastighet med sjöläge i Roslagen
En mångfald av orkidéer och andra rara växter
Ungefärlig gräns, södra skiftet.
Norra skiftet med utsik söderut, in i Väddöviken
Fastigheten har andel i samfälld mark för sjöbodar. (Dock ej egen sjöbod)
Promenadstig utmed strandlinjen på södra skiftet.
Hällmark södra skiftet
Höstprakt
Hassel
Norra skiftet med ungefärlig gräns (det gråtonade är annans mark).
Karta skala 1-2000 skiss över pågående förhandsansökan norra skiftet
Karta skala 1-2000: Skiss över pågående förhandsansökan Södra skiftet
Svart linje = Förslag på ny reservatsgräns över norra skiftet. Rött X = Läge för tänkt bostad och ekonomihus
Områdeskarta för Tomta fiskevårdsförening

En unik skogsfastighet vid Singöfjärden och Väddöviken, med närmare 90 hektar skogsdominerad och naturskön mark med lång egen strand och 34 ha vatten, är nu till salu. Fastigheten består av två skiften där vardera skifte har egen strand och eget vatten. Förhandsbesked om bygglov för ett hus på vardera skifte är sökt och ingår i köpet. Avskilt och ostört beläget med ett rikt växt- och djurliv gör fastigheten/fastigheterna till en eftertraktad pärla i Roslagen.

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 2

 • Totalt belopp: 8 200 000 SEK

Areal

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 46,9 ha

Areabeskrivning : Utan restriktioner

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 13,8 ha

Areabeskrivning : Produktionsskog med förstärkt naturhänsyn (pf)

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 14,0 ha

Areabeskrivning : Avsatt för naturvård - skötsel (ns)

Naturreservat

Areastorlek : 11,0 ha

Areabeskrivning : Ännu ej bildad. (Förhandling pågår)

Övrig mark

Areastorlek : 3,7 ha

Areabeskrivning : Linje och impediment m.m.

Vatten

Areastorlek : 34,6 ha

Areabeskrivning : Vatten

Summa taxeringsvärde

2 198 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Naturvärden

Fastigheten ligger naturskönt, lugnt och avskilt beläget vid Singöfjärden och inloppet till Väddöviken, i hjärtat av Roslagen. Fastighetens kuperade och typiska Roslagsterräng, kalkrika jordar, långa egna strand och sin kontakt med vattnet ger sammantaget ett mycket rikt och unikt växt- och djurliv. Inte långt härifrån (i Grisslehamn) höll Albert Engström till och besöktes ofta och föga förvånande av sina naturälskande konstnärsvänner som August Strindberg, Carl Larsson och Bruno Liljefors m.fl. Ca 11 hektar av det norra skiftets västra sida är föremål för reservatsbildning - Förhandling om intrångsersättning pågår.

Arealuppgifter

Redovisade arealuppgifter är hämtade från lantmäteriets kartor och skogsbruksplanen

Skogsuppgifter

Nedan redovisade skogsuppgifter bygger på tidigare upprättade skogsbruksplaner som har framräknats med avseende på tillväxt. Av den totala landarealen om ca 89,4 hektar utgörs 85,7 hektar av skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 12 500 - 13 500 m3sk Av den totala skogsarealen (och virkesvolymen) är ca 11 ha (1500-2000 m3sk) föremål för reservatsbildning. Äganderätten kvarstår dock och förhandling om intrångsersättning pågår. Föreslagen ny reservatsgräns framgår av bifogad karta. 27,8 ha (4200 - 4300 m3sk) är avsatt i planen som Produktionsskog med förhöjd naturhänsyn (pf) samt Naturvård skötsel (ns) (se även bifogade pdf-filer med dels en digital redovisning från Skogshubben och dels det framräknade skogstillståndet med fördelning på åldersklasser).

Förhandsbesked bygglov

En ansökan om förhandsbesked avseende bygglov för två st bostadshus (ett hus på fastighetens vardera skifte) är inlämnad och f.n. under behandling hos Norrtälje kommun (BoM 2023-001566) De föreslagna placeringarna av byggnaderna har lagts på relativt högt belägna punkter i terrängen strax utanför strandskyddsgränsen och kommer efter gallring och siktröjning av skogen att få en förnämlig utsikt ner emot den egna strandmarken och ut över vattnet. Köparen bör kunna utgå från att ansökan om förhandsbesked för ett bostadshus på fastighetens vardera skifte kommer att beviljas inom en relativt snar framtid. Anbud får därför avges med förbehåll för att förhandsbeskedet kommer att beviljas.

Delförsäljning

I den stund ansökan om förhandsbeskedet på det norra skiftet beviljas, så finns även goda möjligheter att dela på fastigheten så att vart skifte därigenom kan bli sin egen fastighet.

Jakt

Rätten till Jakt tillfaller köparen i samband med tillträdet. Fastigheten och den kringliggande naturen är mycket rik på såväl jaktbart som fridlyst vilt av många slag

Fiske

Fastigheten har del i st fiskesamfälligheter och dess vatten ingår i Tomta fiskevårdsområdesförening (inklusive Norrby, Bergby och Västerkulla). Se bifogad karta samt bestämmelser och stadgar i föreningen.

Förvärvstillstånd

Då fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet (typkod 110) krävs förvärvstillstånd köpare som är juridisk person.

Visning

Fastigheten får gärna besökas och besiktigas på egen hand. OBS! På tillfartsvägen till det norra skiftet finns en vägbom som emellanåt är stängd. Vid besök av det norra skiftet rekommenderas därför att parkera på den allmänna parkeringsplatsen för naturreservatet ca 400 m innan bommen. Från parkeringen är det ca 10 min promenad till fastighetens sydvästra hörn.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY GA:5

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY S:2

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY S:1

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY S:5

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY FS:6

 • Avtalsservitut Kraftledning

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY S:6

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY FS:4

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄSTERKULLA FS:11

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄSTERKULLA FS:10

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY FS:10

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY S:7

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY FS:11

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY FS:5

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Fastigheten säljs genom slutet anbud där de 3-5 intressenter som avgivit de högsta buden deltar i en efterföljande, för dem öppen budgivning. (se bifogad intresseanmälan / anbuds-blankett med information och instruktion om budgivningen).

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.