Lindbäcksvägen

Lindbäcksvägen
Pris: 3 000 000 SEK , Säljs via anbudsförfarande
Typ: Lantbruk
Adress: Lindbäcksvägen
Totalareal: 43,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Karta med förslag på blivande gräns
43 hektar obebyggd skogsfastighet i Hedesunda
Det ljusgröna området är det som säljs

Delar av den välskötta Skogsfastigheten Harbäck 1:1 i Hedesunda nära Dalälven är nu till salu. Totalt ca 43 hektar varav 42 ha är produktiv skog. Perfekt för den självverksamme skogsägaren. Trevliga marker för jakt och rekreation och med möjlighet att även få arrendera intilliggande jaktmark.

Areal

Redovisade del-arealer och total areal är hämtade från en tidigare upprättad skogsbruksplan, egen mätning samt uppgifter från Skogshubben

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 39,7 ha

Areabeskrivning : Produktiv skog

Hänsynsskog SKOGSMARK

Areastorlek : 2,0 ha

Areabeskrivning : Ns (Naturvårs skötsel)

Skog med restriktion

Areastorlek : 1,0 ha

Areabeskrivning : Nyckelbiotop

Impediment

Areastorlek : 0,3 ha

Areabeskrivning : Impediment

Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen kommer att uppgå till ca 41,7 ha och med en sammanlagd virkesvolym om ca 5600 m3sk. (Ca 135 m3sk/ha) * Medelboniteten är uppskattad till 6,3 m3sk/ha/år och den löpande tillväxten till till totalt ca 464,5 m3sk/år *** Föryngringar : ca 8 ha *** Röjningsskog: ca 7 ha (546 m3sk) *** Gallringsskog: ca 16 ha (2262 m3sk) *** Slutavverkningsskog: ca 10,7 ha (2790 m3sk) *** Nyckelbiotop: ca 1 ha (125 m3sk) *** Impediment: ca 0,3 ha * Alla skogsvårdsåtgärder i form av röjning och plantering som har varit aktuella är utförda. * Se även bifogade skogsuppgifter från Skogshubben. Uppgifterna avspeglar tillståndet per den 2023-09-13

Jakt

Köparen övertar jakträtten på tillträdesdagen samt ges även option på jakträtt på resterande delar av stamfastigheten.

Visning

Som intressent får du gärna besöka och besiktiga markerna på egen hand och/eller med hjälp av egen rådgivare.

Fastighetsbildning

Säljarens avsikt är att de delar av fastigheten som inte är tillsalu skall föras till Harbäck 1:3 genom fastighetsreglering och att den del av Harbäck 1:1 som är tillsalu därigenom blir en restfastighet. Om köparen äger annan mark i närområdet så skall om möjligt den del av Harbäck 1:1 som är tillsalu fastighetsregleras till köparens egen mark. (I det fall detta blir aktuellt, delar köparen och säljaren på fastighetsbildningskostnaden).

Övriga rättigheter och belastningar
  • Övriga rättigheter och belastningar: Harbäck 1:1 som helhet berörs av följande inskrivna rättigheter och belastningar: Fornlämningar (akt L1948:3270). Biotopskydd (akt 2000:8 2180K-22618). Officialservitut: Väg (akt21-79:402.1) Den del av fastigheten som är till salu berörs endast delvis av dessa belastningar.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Besiktigas på egen hand.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt alt avtal om fastighetsreglering, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.