Sålt

Östfora 68 m.fl.

- - - En spännande fastighet med många möjligheter och en lång spännande historia ! - - - Här kan du odla, föda upp och hålla djur, lagra ditt foder, dina grönsaker och din potatis. Den vackra sekelskiftesvillan har stora renoveringsbehov - att bevara eller avvara... det är frågan. Du avgör! Den gamla torpstugan vid infarten blir till en utmärkt gäststuga, ett gårdskontor eller varför inte en reception. Snickeriverkstaden med alla dess väl tilltagna utrymmen, har en bred potential och kan användas till mycket. Likaså den gamla sågbyggnaden och kvarnen vid dammen. Varför inte göra om de husen till exempelvis ett vackert konstgalleri med tillhörande bruks-café..... *** I dammen finns lagrad energi - Invid den kan du och dina gäster slå er ner, njuta och ladda era batterier. ***

Östfora 68 m.fl.
Startpris: 3 000 000 SEK , Enligt ök
Typ: Lantbruk
Adress: Östfora 68 m.fl.
Totalareal: 17,81 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Sågen och kvarnen från dammen
Mangårdshuset
Enligt uppgift från tidigt 1800-tal. Stora renoveringsbehov.
- ÖSTFORA -
Bostad åt gårdens ladugårdsförman på 30-40-talet
Kvarnbyggnaden uppfördes enligt uppgift någon gång i slutet av 1850-talet och elektrifierades 1925.
Rester av den gamla trätuben som ledde vatten från dammen till turbinen under kvarnen.
Denna "manick" står i turbin-rummet under kvarnen.
Flygbild över fastighetens industri-del
Tillverkningsindustri - Snickeri med tillhörande spånficka.
Denna stora "sal" på övre planet är hjärtat i snickeriet. På nedre planet finns bl.a. verkstad, förråd, garage och personalutrymmen.
Ladugården och logen är från senare hälften av 1800.talet. Lidret byggdes runt 1950.
Äldre inredning för nöt och får.
Stor skulle för lagring av hö.
Uppgift om ålder och area saknas.
Gårdens magasinsbyggnad har använts som viltslakteri.
Sågbyggnaden
Jumkilsån leds in i en kulvert under och igenom byggnaden och gav sågverket sin kraft.
Oljebod och garage
Potatiskällare
Smedjan
Fastighetskarta
Situationsplan över gemensamhetsanläggningar och ledningar
Situationsplan över byggnaderna.
Historisk karta över "Österfora Seterie" från 1787-88

En fastighet med många funktioner och en lång spännande historia!

- - - En spännande fastighet med många möjligheter och en lång spännande historia ! - - - Här kan du odla, föda upp och hålla djur, lagra ditt foder, dina grönsaker och din potatis. Den vackra sekelskiftesvillan har stora renoveringsbehov - att bevara eller avvara... det är frågan. Du avgör! Den gamla torpstugan vid infarten blir till en utmärkt gäststuga, ett gårdskontor eller varför inte en reception. Snickeriverkstaden med alla dess väl tilltagna utrymmen, har en bred potential och kan användas till mycket. Likaså den gamla sågbyggnaden och kvarnen vid dammen. Varför inte göra om de husen till exempelvis ett vackert konstgalleri med tillhörande bruks-café..... *** I dammen finns lagrad energi - Invid den kan du och dina gäster slå er ner, njuta och ladda era batterier. ***

BYGGNADER
 • 42 Mangårdshus
  Allmän information
 • Byggår: 1800
 • Byggnadstyp: 1½ plan med källardel
 • Antal rum: 7
 • Byggnad: Byggnaden är i ett mycket stort behov av renovering och modernisering. Bl.a. har otätheter i yttertaket medfört fuktskador och sannolikt även rötskador i stomme och bjälklag. Byggnaden har stått oanvänd och obebodd i flera år.
 • Boarea (BOA): 300 m²
 • Biarea (BIA): 50 m²
 • Boareauppgift enligt: Arean är uppskattad
 • Grund: Huggen sten
 • Taktyp: Taktegel
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: 2-glasfönster med spröjs
 • Bjälklag: Trä
 • Vatten: Vatten från gemensamhetsanläggning
 • Avlopp: Avlopp till gemensamhetsanläggning

  • 37 Torpet Bladsgården
   Allmän information
  • Byggår: 1937
  • Byggnadstyp: 1 plan
  • Antal rum: 2
  • Antal sovrum: 1
  • Boarea (BOA): 40 m²
  • Boareauppgift enligt: Säljaren
  • Grund: Torpargrund
  • Taktyp: Taktegel
  • Fasadtyp: Liggande träpanel
  • Fönster: Enkla fönster med spröjs
  • Vatten: Vatten saknas
  • Avlopp: Avlopp saknas
  • Skorstenstyp: Murad skorsten

   • 34 Ladugård och loge
    Allmän information
   • Byggår: 1850
   • Värdeår: 1900
   • Boarea (BOA): 895 m²
   • Ladugården håller ca 32 x 14 m invändig yta och en invändig takhöjd på 2,7 - 3,0 m. Gjutet golv. Äldre inredning för nötdjur och får. Stomme av timmer, överbyggnad/skulle av trä under plåttak. Byggnadens log-del uppgår till ca 22 x 14 m invändig yta.

    • 33 Vagnslider
     Allmän information
    • Byggår: 1950
    • Värdeår: 1950
    • Boarea (BOA): 440 m²
    • Lidret har 11 portar. Jord- och grusgolv, trästomme, magasinsplan på träbjälklag. Plåttak.

     • 40 Snickeriverkstad
      Allmän information
     • Byggår: 1965
     • Boarea (BOA): 709 m²
     • LOA = 611 m2. ÖVA = 51,6 m2 BTA = 709 m2. Två plan på gjuten grund, Stomme av betonghålsten som tillverkats på plats. Bjälklag i betong och tak av plåt. På nedre planet finns en verkstad och traktorgarage, personalutrymmen samt ett pannrum. På övre planet finns personalutrymmen, förråd och en stor hall med plats för maskiner och arbetsplatser. Ventilation och spånsug anslutet till var arbetsplats och med ledningar till en fristående spånficka utanför byggnaden

      • 41 Förråd - Viltslakteri
       Allmän information
      • Värdeår: 1900
      • Träbyggnad under plåttak. Uppgift om area och funktion saknas. Delar av byggnaden är muntligt upplåten som viltslakteri under jaktsäsong.

       • 46 Gamla kvarnen - grovsnickeri
        Allmän information
       • Byggår: 1850
       • Boarea (BOA): 160 m²
       • Gamla kvarnbyggnaden är uppförd i tre plan med en stomme och vacker fasad i tegel, Plåttak.

        • 48 Såghus
         Allmän information
        • Byggår: 1850
        • Boarea (BOA): 110 m²
        • Såghuset som är uppfört i vinkel mot Kvarnbyggnaden, står "gränsle" över den forsande Jumkilsån därifrån den hämtade sin kraft till sågverket. Byggnadsstommen är i trä och taket av plåt.

         • 44 Oljeförråd - Garage
          Allmän information
         • Byggår: 1930
         • Boarea (BOA): 180 m²
         • Oljebod - Verkstad - Garage. Byggnaden har gjutet golv, stomme i tegel med en överbyggnad/förrådsvind i trä. Tegeltak

          • 45 Smedja
           Allmän information
          • Boarea (BOA): 90 m²
          • Den gamla smedjan är uppförd med en timrad stomme under tegeltak. den gamla ässjan med bälg finns kvar.

           • 52 Potatiskällare
            Allmän information
           • Byggår: 1930
           • Boarea (BOA): 100 m²

           Byggnad

           Kommentar byggnad:
           Vissa av de redovisade byggnadsuppgifterna (t.ex. byggnadsår) är hämtade från olika historiska källor och har ej kontrollerats av säljaren eller mäklaren.

           Areal

           Samtliga arealuppgifter är ungefärliga.

           Åker- och betesmark

           Areastorlek : 12,0 ha

           Areabeskrivning : Öppen mark för odling eller bete

           Vatten

           Areastorlek : 0,5 ha

           Areabeskrivning : Dammanläggning och strömmande å

           Skog, Tomt, Park, m.m.

           Areastorlek : 5,0 ha

           Areabeskrivning : Skog - Park - Tomt - m.m.

           Fastighetsuppgifter

           Besiktning och undersökningsplikt

           Fastigheten kommer att överlåtas i det skick den befinner sig i i samband med visningarna och då köpekontraktet tecknas. Med skick avses här såväl städningen som alla de eventuella synliga och besiktningsbara fel och dolda fel och brister som kan förekomma på fastigheten. Köparen har alltid en långtgående undersökningsplikt vid köp av fastighet. Då säljaren som i detta fall kommer att friskrivas från allt ansvar för eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten, är det angeläget att poängtera vikten av att vara extra uppmärksam och att nogsamt besiktiga fastigheten innan bud avges och köpekontrakt tecknas. (Någon klausul om möjlighet till besiktning efter det att köpekontrakt är tecknat kommer inte att medges).

           Lösöre

           Med undantag av elkraftverket vid kvarnbyggnaden och reservkraftverket i logen kommer allt sådant säljaren tillhörigt lösöre (inkl. skrot och skräp) som vid tiden för köpekontraktets tecknande finns kvar på fastigheten att få ingå i köpet. Den lösa utrustningen i viltslakteriet ingår dock inte i köpet, då det tillhör ett jaktlag.

           Arrende/nyttjanderätter

           Åkermarken har hittills fått brukas fritt av en ”grannbonde” enligt muntlig överenskommelse. Likaså har traktens jaktlag fritt fått disponera/låna gårdsslakteriet enligt muntlig överenskommelse. Köparen får själv överenskomma med dessa bägge parter om villkoren för ett ev. fortsatt brukande eller uppsägning.

           Förvärvstillstånd

           Fastigheten är föreslagen att taxeras som bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 vilket normalt innebär att sådana köpare som är juridisk person (bolag) behöver förvärvstillstånd. Men, i och med att säljaren i detta fall själv är juridisk person, så behövs inget förvärvstillstånd. Alla, såväl privatpersoner som bolag, är således välkomna att delta i budgivningen och så småningom även kunna stå som köpare av fastigheten utan något krav på förvärvsprövning.

           Vatten - Avlopp - El

           Fastighetens delaktighet i Östfora GA:2 ger rätt till nyttjande av gemensam vattentäkt och pumpstation samt till avlopps- och reningsanläggning. ** Vatten: ..... Köparen har att anlägga egna ledningar från den gemensamma pumpstationen. ** Avlopp: .... Den befintliga avlopps- och spillvattenledningen från denna fastighet och ner till den gemensamma avloppsanläggningen, är enligt uppgift gammal och i dåligt skick, varför köparen bör räkna med att behöva förnya denna ledning. ** El: ................I samband med att elkraftverket vid kvarnen flyttas från fastigheten kommer säljaren och nätägaren (Vattenfall) att ordna en ny huvudcentral för denna fastighet.

           Historik

           * 1250-tal: .... På ägorna har gjorts fynd av redskap från 1250-talet och mynt från kung Valdemars tid. (källa Svensk hembygd – 1932) * 1409: .... Östfora nämns första gången i text som ”Östra Fore” (källa Upplandsmuseet) * 1540-tal .... Nämns Östfora som frälsejord. ”Skattebefriad fastighet tillhörig adeln eller kyrkan”. (Källa Upplandsmuseet) * 1650-tal .... Ägare är kommendanten Carl Didriksson Ruuth. * 1700-tal .... Bland ägare kan nämnas riksrådet Axel Julius de la Gardie (Källa Järlåsa-Bygden nr 5 1979) * 1741: .... Nämns grevinnan Juliana von Horn som ägare (källa Svensk hembygd – 1932) efter att hon ärvt gården efter maken, generallöjtnant och landshövding Adam Carl de la Gardie. * 1800-tal .... Efter henne övertog Generalen G.O. Lagerbring -1825 och Buckau -1849 säteriet (Källa Järlåsa-Bygden nr 5 1979) * 1850-tal .... Nyuppfördes en ”Stor sågbyggnad, med tvenne finbladiga dubbelramar och cirkelsåg, Bränneri, Kvarn med 2 par stenar, mälterier och ladugård för 140 fäkreatur. Allt drives av vattenkraft”. (Källa Järlåsa-Bygden nr 5 1979) * 1855: .... Till det nyanlagda stora bränneriet vid Östfora utsågs Fjärdingsman till besiktningsman” och…... * 1859: ..... ”vice korpralen Bergqvist utsågs till vittne vid bränneriet, som jämte tillförordnad kontrollör bör övervara uppmätning av Brännvinunder instundande Brännvins termin, som nu fick avlägga eden” (Källa Järlåsa-Bygden nr 5 1979) * 1925: .... Kvarnbyggnaden i tegel drivs med turbin och elmotor. Kraftförsörjningen till kvarn och såg sker dels via en järnbeslagen trä-tub (vars rester fortfarande finns kvar) direkt in i kvarnbyggnaden och dels genom att leda in Jumkilsån via en stensatt kulvert in under och igenom såghuset. (källa Upplandsmuseet) * 1920-tal ..... ”Tändstickskungen” Ivar Kreuger förvärvar Östfora säteri som sitt jakt-ställe. (obekräftad uppgift) * 1932 : .... Svenska Diakonisällskapet förvärvar Östfora f.d. Säteri som då får funktionen av arbetshem och behandlingshem På bifogad ägomätningskarta från 1787-88 redovisas bl.a. en kvarn och såg väster om Östforasjön. Den då meandrande Jumkilsån har under årens lopp rätats ut och har idag en flackare sträckning.

           Övriga rättigheter och belastningar
           • Planer och bestämmelser: Utomplansområde

           • Planer och bestämmelser: Dammvallar och kanal/ränna. Husgrunder, kvarn samt tegelbruk och sågindustri är delvis dokumenterade hos Upplandsmuseet.

           • Rättigheter last: Servitut: Utrymme till förmån för Ga:2 och 5

           • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Östfora Ga:2 med ändamål vattentäkt, vattenledningar, avloppsreningsanläggning samt spillvattenledningar m.m.

           • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20150320)

           • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme. (Eventuellt tillkommer ett ledningsservitut till förmån för nätägaren Vattenfall i samband med att fastigheten får en ny, egen huvudcentral).

           FÖRSÄLJNINGSSÄTT Betalningsvillkor

           10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall anslutning till avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.